Partijas TUKUMA PILSĒTAI UN NOVADAM darba prioritātes ir pēctecīgs turpinājums divpadsmit gados paveiktajam Tukuma pilsētā un novada pagastos.

MŪSU PRIORITĀTES

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
 IZGLĪTĪBA
VIDES KVALITĀTE

MŪSU DARBA PRINCIPI

GODPRĀTĪBA
ATBILDĪBA
ZINĀŠANAS
PROFESIONALITĀTE

  PROGRAMMA  

Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” darbs arī turpmāk būs balstīts uz godprātību, atbildību un zināšanām. Mūsu aicinājums – APVIENO NOVADUS, APVIENO PRĀTUS!

PAMATVĒRTĪBA - CILVĒKS


Tukuma novadā cilvēks gan pilsētās, gan pagastos var pilnībā realizēt savas intereses, zināšanas un spējas. Mūsu mērķis ir veselīga un pārtikusi ģimene kā stipras sabiedrības pamats. Katram pirmsskolas vecuma bērnam būs vieta bērnudārzā, rotaļu grupā vai pašvaldības apmaksāta auklīte.

NOVADA PĀRVALDE

Tai jābūt kompetentai un par iedzīvotājiem atbildīgai. Attīstīsim e-pārvaldi, mazināsim birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai.

Atjaunosim konstruktīvu sadarbību ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem, sadraudzības pašvaldībām.

Nodrošināsim, lai pašvaldības struktūrvienību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju kopdarbs kļūtu par katras kopienas patstāvības pamatu! Atjaunosim domes sēžu tiešraides internetā un domes lēmumprojektu pieejamību iedzīvotājiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Strādāsim, lai samazinātu “Covid-19” pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi.
Piesaistot ES strukturālo fondu līdzekļus, kā arī ar pašvaldības pasūtījumu palīdzību veicināsim uzņēmējdarbību.

Panāksim ielu un ceļu tīkla stāvokļa uzlabošanu visā novada teritorijā.

Ik gadu pagastos asfaltēsim ceļus. Meklēsim iespējas, lai pagastu centri – Lestene, Jaunsāti, Zante, Zentene, Viesatas – un Tukuma pilsēta būtu savienoti ar asfaltētiem ceļiem.

Turpināsim attīstīt vienotu veloceliņu tīklu, kas savienos Tukuma pilsētu ar Milzkalni, Tumi un Enguri.

Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu, iekšpagalmu, vecpilsētas apbūves sakārtošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.
Turpināsim atpūtas vietu, apgaismojuma ierīkošanu novada ciemos, automašīnu stāvvietu paplašināšanu. Labiekārtosim pludmales.

Pakāpeniski sakārtosim Tukuma tirgu.

Mērķtiecīgi atbalstīsim krājaizdevu sabiedrību izaugsmi, lai tās spētu kreditēt uzņēmējdarbības uzsācējus, mājražotājus, mazos un vidējos uzņēmējus.

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA


Izstrādāsim jaunā novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam.


Rūpēsimies par pietiekamu sabiedriskā transporta kustību.

Katru gadu 10–15 jaunajiem speciālistiem piedāvāsim dzīvokļus. Atbalstīsim īres namu būvniecību novadā.
Pilnveidosim novada komunālās saimniecības darbu.

IZGLĪTĪBA


Dosim iespēju katram jaunietim iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.

Pilnveidosim izglītības iestāžu tīklu (sākumskola tuvu dzīvesvietai, efektīvs vidusskolu tīkls, konkurētspējīga valsts ģimnāzija, mūsdienīga mācību vide Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, pārdomāta mūžizglītība) un materiāli tehnisko bāzi. Rekonstruēsim PII “Vālodzīte” Tukumā, uzbūvēsim sporta manēžu pie Tukuma 2. vidusskolas.

KULTŪRA UN SPORTS

Popularizēsim materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Veidosim Tukuma novadu kā tūrisma galamērķi, veicinot izziņas un aktīvā tūrisma piedāvājuma attīstību.

Uzturēsim un pilnveidosim esošos kultūras namus, bibliotēkas un muzejus.

Atbalstīsim kvalitatīvus pasākumus, pašdarbības kolektīvu, Mākslas, Sporta, Mūzikas skolu un sporta klubu darbību. Maksāsim vecākiem par privātā transporta izmantošanu audzēkņu nogādāšanai profesionālās izglītības iestādēs.

VESELĪBAS APRŪPE


Iestāsimies par Tukuma slimnīcas pastāvēšanu un turpmāku modernizāciju.

Turpināsim nodrošināt telpas ar 90% atlaidi ģimenes ārstu praksēm, zobārstniecības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem pagastos.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA

Izveidosim novadā vienotu sociālo dienestu, un pakalpojumu apjoms būs vienāds gan pilsētās, gan pagastos.

Pabalstu piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai, saprotamai un pārskatāmai.

Turpināsim atbalstīt pensionārus un personas ar invaliditāti.

JAUNATNES LIETAS


Mūsu uzmanība tiks veltīta jaunatnes politikas izstrādei jaunajā Tukuma novadā, ņemot vērā jauniešu intereses un vajadzības. 


Strādāsim, lai radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Rūpēsimies par jauniešu nodarbinātību vasarā.

SABIEDRISKĀ DROŠĪBATurpināsim pilnveidot videonovērošanas sistēmu Tukumā un Kandavā. Attīstīsim Pašvaldības policiju novadā.

Uzticieties mums, jo tikai stipra un vienota komanda spēj veidot mājas, kurās patīkami dzīvot visiem. 

Mūsu godprātība, atbildība, zināšanas un iepriekšējos gados paveiktais dod pārliecību, ka spēsim rūpēties arī par jaunā novada attīstību!